TÓM TẮT CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM THEO ICC (A), (B), (C )
A B C TỔN THẤT TỔN HẠI HỢP LÝ QUI CHO:
-   Cháy, nổ
-   Tàu thuyền mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật
-   Phương tiện vận tải lật hay trật đường rầy
-   Đâm va của tàu, thuyền, phương tiện vận tải với vật thể khác không phải là nước
-   Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
TỔN THẤT TỔN HẠI GÂY RA BỞI:
-   Hy sinh tổn thất chung
-    Vứt hàng xuống biển
-   Đóng góp tổn thất chung
Trách nhiệm đâm va trên cơ sở đâm va hai tàu đều có lỗi
  -    Động đất, núi lửa phun, sét 
  -   Nước biển, sông hồ tràn vào tàu, thuyền, phương tiện vận tải, container, nơi để hàng
  -    Cuốn xuống biển
  -    Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi mất khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng , hoặc đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc salan
    -   Thời tiết xấu (heavy weather)
    -   Manh động (barratry), hành động manh tâm (malicious acts)
    -   Cướp biển (piracy)
    -   Các rủi ro đặc biệt (extraneous risks)

News Same kind

Difference between House Bill of Lading and Master Bill of Lading?

Difference between House Bill of Lading and Master...

24-01-2018 - 10:04 PM

A Bill of Lading maybe issued as a House Bill of Lading or a Master Bill of Lading.

Xem thêm
What is LCL and Consolidation??

What is LCL and Consolidation??

24-01-2018 - 09:44 PM

There are cases which shippers don’t have enough cargo to fill a full container and they have only small cargoes. These small cargoes are known as LCL (Less than Container Loading)

Xem thêm
SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

06-11-2017 - 02:10 PM

SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

Xem thêm