SOLAS  (An toàn sinh mạng tại hội nghị Biển): Công ước về một toàn sinh mạng con người trên biển take effect vào ngày 25/05/1980

Purpose chủ yếu of Công ước SOLAS is Nhâm is given the tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, trang bị and khai thác tàu to protect một toàn sinh mạng cho tất cả mọi người trên tàu biển, bao gồm cả hành khách.

VGM (Verified Gross Lễ) Khối lượng toàn bộ thùng chứa been xác Minh is trọng lượng of an chứa was chất hàng may be chứng minh. Trọng lượng This is tổng trọng lượng of the entire hàng hoá, bao bì cộng khối lượng of pallet, the dụng cụ đóng gói, Giu một toàn cho hàng and trọng lượng of tt rỗng.

IMO (International Maritime Organization) Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế

WSC (Hội đồng Vận Chuyển Thế giới): Hội đồng Vận tải biển thế giới

ICS (Phòng Quốc tế của Vận chuyển): Văn phòng Vận tải biển quốc tế

CSC (Công ước An toàn Container): Công ước một container toàn 1972


Như was mentioned in bài viết Hậu quả of việc khai báo sai khối lượng container hàng , not only riêng tại Việt Nam, việc đóng hàng quá tải vs tiêu chuẩn khai thác of container and khai báo sai thông tin khối lượng container hàng của all chủ hàng từ trước to nay retained đang tồn tại nhiều bất cập, is nguyên nhân chính of multiple vụ tai nạn tại Bến cảng as well as for tàu Shipping trên biển, đe dọa to tính mạng of the following người lao động tại bến cảng and đoàn thủy thủ tàu …

Hội đồng Vận tải biển thế giới (WSC) and Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) đã kêu gọi all right have a giải pháp mang tính toàn cầu against the problem in the cộng đồng hàng hải quốc tế, in which Co vai trò of IMO. Tuy nhiên, most tổ chức of the following sender hàng trên thế giới, bao gồm cả Hội đồng users gửi hàng châu Âu (các chủ hàng châu Âu ‘Hội đồng – RSC), will deprecate việc quy định bắt buộc cân kiểm tra khối chứa lượng as lập luận is difficult implemented and do not grow đáng Kể tính secure. Để Augmented cường một toàn trong vận chuyển thùng chứa bằng đường biển, the hiệp hội of the following sender hàng nhấn mạnh must be quan tâm more to việc sắp xếp and cố định chắc chắn chứa trên tàu.

Until sự kiện tàu chuyên chứa used MSC Napoli bị gãy đôi out of khơi bở biển Phía Nam of Vương quốc Anh ngày 18 tháng 01 năm 2007 happen. Kết quả điều tra tai nạn cho thấy many chứa xếp trên boong tàu this nặng than khối lượng công bố trong vận đơn, điều then làm tổn hại nghiêm trọng to tính ổn định of tàu. Từ tai nạn of tàu MSC Napoli, WSC and ICS was chính thức yêu cầu IMO have quy định bắt buộc về xác nhận khối lượng all chứa before xếp lên tàu. Kết quả là, quy định bắt buộc have been IMO thông qua tại khóa họp thứ 94 of Ủy ban An toàn hàng hải.

Cụ thể, Nhâm purpose ensure một toàn cho tàu, một toàn of người lao động làm việc tàu and trên bờ, một toàn against hàng hóa and secure trên biển nói chung, tại khóa họp thứ 93 (tháng 5 năm 2014 ), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn sửa đổi, plug hát against Quy định VI / 2 của Công ước Quốc tế về một toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) related information hàng hóa vận chuyển trên tàu. Sửa đổi, bổ sung have been MSC thông qua tại khóa họp thứ 94 (tháng 11 năm 2014) and will take effect từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Theo that, sender hàng must be confirmed and provide the information khối lượng toàn bộ of chứa cho thuyền trưởng or đại diện of thuyền trưởng, and đại diện bến cảng before chứa been xếp lên tàu.

Theo quy định mới this, sinh mạng con người and assets be protect and ngăn ngừa rủi ro bằng cách kiểm soát trọng lượng thùng chứa before been xếp lên tàu as well as xác minh khai báo về trọng lượng hàng hoá of the sender hàng . Trọng lượng kiểm soát will be tổng trọng lượng (Gross Thánh Lễ) container of before chứa been xếp lên tàu.

[Kiên Tap] Solas-timeline

Theo Điều 2 SOLAS VI , container at a must have one Khối lượng toàn bộ been xác minh ( kích Gross Mass – VGM ) before allowed xếp lên tàu

1, Xác định VGM like thế nào?

Theo quy định of Công ước SOLAS, sender hàng have not check xác nhận khối lượng toàn bộ of chứa have been đóng hàng theo one of hai phương pháp sau:

– Phương pháp 1: cân toàn bộ thùng chứa and hàng hóa store inside tại trạm cân been công nhận.

– Phương pháp 2: cân riêng all hàng hóa xếp trong container, then cộng gộp khối lượng of thùng rỗng.

Người gửi hàng not ensure việc cung cấp đầy đủ thông tin về khối lượng toàn bộ of chứa cho thuyền trưởng or đại diện of thuyền trưởng, and đại diện bến cảng before chứa been xếp lên tàu. Trọng trường hợp người gửi hàng không cung cấp this information, container not allowed đưa lên tàu.

2, Có quy định nào cụ thể về các loại cân to used when VGM?

IMO do not quy định an quy cách đo lường cụ thể nào. Tuy nhiên, bất kì loại cân, cầu cân, thiết bị nâng or the different device usage to xác Minh blocks lượng toàn bộ of an chứa non đáp ứng all tiêu chuẩn chính xác been applies and other yêu cầu of nhà nước or quốc gia which is all devices used.

3 ,  Làm thế nào to chủ hàng chứng Minh been trọng lượng khai báo chính is VGM?

Tài liệu khai báo VGM includes chức năng EDIFACT, must have a chữ ký của người have thẩm quyền bởi người gửi hàng or đại diện have thẩm quyền of the công ty giao nhận on phát hành vận đơn hàng hóa riêng of mình. Chữ ký this possible is one chữ ký điện tử or be instead tên bằng chữ in hoa of the person is ủy quyền ký. Trọng trường hợp các NVO appears like sender hàng trên tàu biển B / L, NVO would like to see all xét tiêu chuẩn “vận đơn trở lại trở lại”.

4, Ai là người may trách nhiệm khai báo VGM cho hãng tàu and đại diện thiết bị đầu cuối?

Chủ hàng may trách nhiệm must be khai báo xác Minh tổng khối lượng of chứa đồng thời đảm bảo VGM was sent to treo tàu and đại diện thiết bị đầu cuối.

5, Những thông tin cần cung cấp trong khai báo VGM

Thông tin bắt buộc khai báo VGM

– Hãng vận tải biển đăng ký số / Số đăng ký vận tải biển of hãng tàu

– Container Số / Số thùng chứa

– Kích Weight / Trọng lượng xác Minh

– Đơn vị đo lường / Đơn đo lường

– Chịu trách nhiệm Đảng (Shipper tên trên hóa đơn của nhà cung cấp vận đơn) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MBL)

– Ủy quyền người / Người been uy quyền

Có thể bổ sung thêm all the information khác but không bắt buộc

– Trọng lượng ngày / Ngày cân

– Nội Reference Shipper của / Số kiểm soát nội bộ of chủ hàng

– Trọng lượng Phương pháp / Cách tính VGM

– Thứ tự Đảng / Bên mua

– Trọng lượng cơ sở / Dụng cụ cân

– Nước Cách 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2)

– Tài liệu Tổ chức Đảng / Bên stored chứng từ

6, Phiếu cân no need to be nộp kèm khai báo VGM?

Phiếu cân hay chứng từ tương tự do not bị bắt buột khai báo kèm with the khai báo VGM.

7, Khí nào cần khai báo VGM?

Quy định SOLAS without hạn chót nộp khai báo cụ thể. Tuy nhiên, chủ hàng be nộp khai báo VGM before to cảng xuất phát (cảng bốc hàng) and đủ sớm for hãng tàu căn cứ vào khai báo VGM for sorting tiếp lên tàu. Từ 3/2016, hiệp hội quản lý thiết bị all hãng vận tải biển was hướng dẫn thực hành tốt nhất thời điểm khai báo VGM phù hợp cho all cảng tại Mỹ.

8, Các hậu quả and hình phạt trong trường hợp do not khai báo VGM before to cảng xuất phát?

Điều luật quy định rõ chứa without số VGM tại cảng xuất phát will not be đưa lên tàu until số VGM been khai. Chủ hàng would chịu trách nhiệm cho bất kì the chi phí phát sinh (chi phí cân tiếp, đóng gọi lại, lưu kho, lưu tiếp, quản lý, vv). Hiện tại most nước thành viên will do not quy định khoản tiền phạt cố định vì all chi phí phát sinh làm trễ tàu is not cố định tùy trường hợp phát sinh cụ thể of each lô hàng

9, Khai Bảo VGM have for an biên độ sai Sot (sai số) nào hay không?

Không có điều khoản trong quy định SOLAS cho bất kỳ sai số. This means of each quốc gia thành viên IMO would like to determine thế nào các vấn đề phát sinh từ VGM. Một số quốc gia was xuất bản hướng dẫn includes Anh và Canada. Ngưỡng executable for both nước is ± 5 phần trăm of VGM of container.

10, With hàng lẻ (LCL) and hàng gom chung chủ (hợp nhất) thì like thế nào?

Hàng LCL and Consol are would not khai báo VGM. Nghĩa vụ khai báo VGM is of chủ hàng.

11, All the nước thành viên IMO existing bản hướng dẫn and quy định về ứng dụng VGM hay chưa?

Tuy existing of some, vẫn have a số nước thành viên chưa phát hành hướng dẫn and quy định. Các quốc gia thuộc Hội đồng vận chuyển thế giới (WSC) đang cập nhật danh sách các quy định of each quốc gia tại trang web  www.worldshipping.org

News Same kind

Difference between House Bill of Lading and Master Bill of Lading?

Difference between House Bill of Lading and Master...

24-01-2018 - 10:04 PM

A Bill of Lading maybe issued as a House Bill of Lading or a Master Bill of Lading.

Xem thêm
What is LCL and Consolidation??

What is LCL and Consolidation??

24-01-2018 - 09:44 PM

There are cases which shippers don’t have enough cargo to fill a full container and they have only small cargoes. These small cargoes are known as LCL (Less than Container Loading)

Xem thêm